SUP BALATON | Stand Up Paddle a Balatonon | SUPAligA

Sup Balaton/ április 25, 2017/ balaton/

SUP BALATON

SUP Balaton

SUP Balaton

Hosszan elnyúló dombsorok között halad sup deszkánk  a SUP Balaton című rovatunkat olvasva a teknőszerű, keskeny folyómederben. Erdők, szőlők, gyümöl-csösök mellett siklunk el. A falvak a fo-lyótól távolabb, kisebb-nagyobb magas-latokon fehérlenek, némelyiknek csak a toronyhegye villan elő a fák közül. A két partot vadvirágos rétek és megdőlt, öreg nyárfák szegélyezik. Itt is, ott is bozon-tos füzek lógatják ágaikat a vízbe,supra.

sup Balaton.sup-Balaton

sup Balaton.sup-Balaton

Aztán a Balaton mocsárvilágába, a Kis-Balatonba torkollik a folyócska. Valamikor, sok ezer évvel ezelőtt a Balaton egyik öble hullámzott itt. A Zala folyó azonban las-sanként feltöltötte fenekét iszapos horda-lékával, és mocsárrá alakította át. A Kis-Balaton sekély vizét belepik a vízinövé-nyek, sűrű náderdejében pedig ritka vízi-madarak fészkelnek. Az ősi természet változatlanul meg-maradt darabja a Kis-Balaton. Ha partra húzzuk a sup deszka orrát

SUp Balaton. SUp túra a Balatonon

SUp Balaton. SUp túra a Balatonon

és a Zala folyó magas töltéséről széttekintünk, csak néha csillan fel itt-ott a nyílt víztükör. A mo-csár többi részét sás meg nád fedi, ki-sebb-nagyobb facsoportokkal tarkítva. Úgy érezzük magunkat, mintha mese-világban járnánk; ijesztő, furcsa hangok-kal van tele a levegő. Rikácsolás, vako-gás, hápogás, csörgés, brekegés hallat-szik mindenfelől. Aztán riadt szárny-csattogással különös madarak rebbennek föl seregestül a sup deszkáink csobogó hangjára.Miért is ilyen szép itt suppolni ?

Ha SUP akkor Balaton,és ha SUP Balaton akkor SUPAligA

SUP BALATON,Stand Up Paddle a Balatonon

SUP BALATON,Stand Up Paddle a Balatonon

Folytatjuk leírásunkat a sup túra alatt tett megfigyeléseinkről :Több mint százfajta ritka madár fészkel a Kis-Balaton védett ná-dasaiban! Távoli országokból jönnek ide tudósok, hogy megfigyeljék a kiveszőben levő víziszárnyasok életét. A Zala folyó Keszthely mellett fut a Balatonba, s kitárul előttünk szépséges, nagy tavunk. Kék színű tükre szinte vég-telennek látszik. Ezért kapta a „magyar tenger” nevet. Keszthely kikötőjében ha jóra szállunk, hogy hosszában végigha-ladva a tavon jobban megismerkedhes-sünk vele. Kifut a fehér hajó a kikötőből, s neki-vágunk a 77 kilométer hosszú víztükör-nek. Lassan elmarad a part, s nemsokára a nagy víztenger közepén találjuk magunkat. A déli oldal lapos, csak kisebb dombok emelkednek rajta, ez Somogy. Az északi parton pedig hegyek sorakoz-nak, a Bakony vonulatai. A Somogyi dombvidék és a bakonyi hegyek között százezer évvel ezelőtt le-süllyedt a földkéreg, s óriási, teknőhöz hasonló mélyedés keletkezett. A hosszú-kás medence jó ideig száraz volt, csak mintegy húszezer évvel ezelőtt telt meg csapadékvízzel. Így keletkezett a Bala-ton. Azóta is csak az eső, a hólé meg néhány beleömlő patak és folyócska táp-lálja. Mégis milyen nagy ez a víztükör, akár a tenger. És hányféle színben ra-gyog! Minden hullámredő, mint egy kicsiny tükör, az ég fényeit veri vissza. Ha tiszta kék az ég, akkor a tó tükre is kékben játszik. Ha sötét felhő borul fö-léje, mindjárt komor szürke lesz a tó is. A hajnal derengő fényében sötétzöldnek látszik, míg a lenyugvó nap aranyszínű-re, majd bíborvörösre festi. Holdvilágos éjszakán pedig ezüstös fényben csillog a víz. Érdekes a hullámok játéka is. A ,Balatont szinte minden kis szellő megmoz-gatja. Ha pedig erős szél támad, nagy, hat-hét méter hosszú, másfél méter ma-gas hullámok gördülnek egymás nyo-mában. Harsog és mennydörög a fel-korbácsolt víztömeg. A haragos tenger sem félelmetesebb, mint a viharos Bala-ton. Száz évvel ezelőtt Balatonfüredre köl-tözött egy angol ember. Youngnak hív-ták, és vitorlás hajókat épített. Mint tenger mellől való ember, lekicsinyelte a Balaton hullámait. Igaz, a 30o méter hosszú tengeri hullámokhoz képest rö-videk és alacsonyak tavunk hullámai, de meredekek, s ezért igen veszélyesek. Young mester nem hitte ezt el a füredi halászoknak, és egy alkalommal a figyelmeztetés ellenére csónakon kievezett a viharos tóra.

A SUP is a Balatonon az igazi

Mindössze néhány száz mé-tert haladt befelé, s máris jött volna visz-sza, annyira dobálták csónakját a haragos hullámok. De már soha nem érte el a partot. Csak csónakját dobta ki a víz né-hány nap múlva. A Balaton északi partján hirtelen mé-lyül a víz. Alig úszunk egy-két tempót, és már nincs fenék a lábunk alatt. A déli parton viszont igen lassan mélyül a me-der, hosszan be tudunk gázolni a tóba. A folytonos hullámzás ezen az oldalon finom homokot hordott a partra, majd simán szétteregette. Ezekre a hosszú ho-moksávokra épültek a tó legnagyobb s trandfürd ói. A hullámok szüntelen kavargása miatt állandóan sok apró homokszemcse lebeg láthatatlanul a Balaton vizében. Mozgá-sukkal izgatják a bőrt, élénkítik a vér-keringést – s ezzel jót tesznek szerveze-tünknek. A balatoni fürdőzés kellemes-ségét fokozza a bőséges napfény is: a ha-talmas vízfelület, mint egy tükör veri vissza, és így megsokszorozza a nap sugarait. Bársonysimaságú langyos vize és napfényes éghajlata miatt Európa-szerte ismerik és kedvelik a Balatont,ezért is járnak ide egyre többen suppolni és ezért is írtuk ezt a sup Balaton című bejegyzést.

SUP a BAlatonon

SUP a BAlatonon

A déli part mentén úszik hajónk Ti-hany felé. Mellettünk száz meg száz kü-lönböző formájú és nagyságú csónak és hajócska röpül a friss szélben, dagadó vitorlákkal. Egymás után haladunk el a tóvidék legnépesebb fürdőhelyei mellett. A nyárfákkal szegélyezett parton napo-zók heverésznek, a napsütött vízben pe-dig fürdőzők serege lubickol. A fák alól úttörők, diákok, turisták színes sátrai vil-lannak elő.

A Balaton mindkét oldala alkalmas a SUP túrákhoz

Az északi parton, Zánkánál, az utób-bi években gyerekparadicsom született. Nyaranta nemcsak az ország minden ré-széből, hanem külföldről is érkeznek paj-tások a Balaton-parti úttörőtáborba. Ahogy közeledünk az északi part felé, egyre jobban kiemelkedik a hullámokból a Balatonba benyúló Tihanyi-félsziget, a Balaton egyiklegszebb ékessége,itt is lehet sup túrára vagy sup deszka bérlésre is, Mind inkább közeledik feléje hajónk, annál ma-
gasabbra emelkednek a parti hegyek, amelyek úgy övezik a kis félszigetet, mintha várfalak volnának. A fák és a bokrok zöld lombjai közül villák, nya-ralóházak, üdülők tekingetnek ki. Köz-vetlenül a parton emelkedik az üvegfalú hatemeletes nagyszálló, mögötte sátor-tábor tarkállik. Ott lesz a tanyánk néhány napig.

Summary
Event
SUP Balaton | Stand Up Paddle a Balatonon
Location
BSC BAlatoni SUP Center Aliga,Balaton
Starting on
május 26, 2017
Ending on
június 4, 2017

Az 5 legjobb HASONLÓ cikk