SUP Tihany

SUP Tihany

SUP Tihany

A SUP Tihany cikk második fejezete

Aki nem olvasta az első fejezetet a sup túrámról ,az a Balatoni Sup center sup jóga menüpontja mellett jobbra tudja elolvasni az érdekes leírást. Itt ennek második része olvasható,tehát az első sup fejezet folytatása :

Másfél évszázadon át csattogtak a szablyák, suhogtak a nyílvesszők, dörögtek az ágyúk a tihanyi vár körül, de a török mégsem tudta bevenni. Pedig sokszor és erősen támadta a szárazföld felől is, meg a siófoki hadikikötőből küldott hajókról is. A tihanyi várat végül is az osztrák császár robbantatta fel kétszázötven év-vel ezelőtt, hogy ne kerüljön a kurtivok kezére. A vár leomlott köveit később beleépí-tették a dombtetőn magasló kéttornyú templomba. Nagyon érdekes épület ez: alatta másik templom is van. Ha a kiko-pott kőlépcsőkön lemegyünk a félhomá-lyos alsótemplomba, csaknem ezeréves falak közé jutunk. A keskeny lőrésabla-kokkal megvilágított, boltozatos terem közepén rózsaszínű sírkő jelöli azt a he-lyet, ahol 1. Endre magyar király nyug-szik. Kilencszáz esztendővel ezelőtt, r o61- ben temették ide. A legrégibb magyar mű-emlék ez az altemplom. A kéttornvú templomhoz kapcsoló-dott néhány éve Tihany még egy neve-zetessége: a híres visszhang. Ha meg-álltunk a templomtól 600 méterre levő dombon, és elkiáltottuk magunkat, sza-vainkat érthetően utánunk mondta a templom faláról visszaverődő hang. A tihanyi monda szerint a sziklaüregbe zárt gőgös királylányt, akí senkinek sem volt hajlandó válaszolni, azzal büntette a Hullámkirály, hogy felelnie kell, bárki is szóljon hozzá. Ha elkiáltottuk magunkat a Visszhang-dombon pl sup Balaton hahó vagy SUP Tihany halihóóó !!!, a mese szerint ez a gőgös királylány válaszolt egyre halkuló hangon.

Amikor a SUP visszhangját halljuk Tihanyban

A visszhangot ma már — a domb beépítése miatt — sajnos alig hallhatjuk. Tihany ősi halászfalu. Lakossága év-századokon keresztül halászatból élt. Ők voltak a Balaton leghíresebb vízen járói. A tóban negyven halfajta tenyészik, a legértékesebb a nyúlánk, ezüstfehér fo-gas meg a zöldesbarna színű, zömök tes-tű ponty. A Balaton legfélelmetesebb ra-gadozója a lapos fejű, nagy bajszú harcsa, amely öt-hat kilós pontyokat is lenyel. A halászok zsákmányának jó része azon-ban apró keszegfélékből áll. A tihanyi halászok tízes csoportokba szerveződve végezték munkájukat egé-szen a legutóbbi időkig. Egy-egy ilyen csoportot „bokornak” neveztek. Tölgy-fából vájt csónakon szálltak vízre a halá-szok, kivetették a 280 méter hosszú „öreghálót”, és nagy kört kanyarítottak vele. Ami hal a körön belül maradt, az a háló zsákjába szorult, és a halászok foglya lett.

Nemcsak SUPpolni de halászni is lehet Tihanyban

SUP Tihany

SUP Tihany

Az ősi halászat egyik legérdekesebb módja a „látott hal” fogása. A tihanyiak a kardhalhoz hasonló kicsi gardát neve-zik látott halnak, mégpedig azért, mert amikor ősszel nagy tömegbe verődve vándorol a tó egyik részéből a másikba, a vonulását lila színű sávok jelzik a víz tük-rén. A gardák vándorlásának idején a ha-lászbokor egyik tagja valamelyik hegy tetejéről állandóan figyelte a Balatont. Ha meglátta a vízen a lila sávot, amely a nyüzsgő haltömeget jelentette, odakiál-tott a csónakban várakozó halászoknak, s különböző jelekkel irányította társait a halraj felé. A látott halból mindig nagy volt a zsákmány, néha száz mázsát is ki-húztak egy-egy szerencsésebb fogásnál. A garda ma is értékes tömeghala a Ba-latonnak, konzervet készítenek belőle. Olyan jóízű, mint a legfinomabb szardí-nia. A régi halászélet érdekes szokásai fo-kozatosan eltűntek az utóbbi évtizedek-ben. A hagyományos szerszámokat is újak váltották fel. Csónakok helyett ma
motoros ladikjaikból engedik a vízbe a kilométeres műanyag hálókat,habár sup deszka tetejéről is megtehetnék ezt

A tihanyi sup bérlés vagy túránk végső bekezdése

Átfésülik velünk a vizet, s a kifogott halat különleges vasúti kocsikban, élve szállítják Budapest re. Napokig, láthatjuk Tihanyt, mégsem tudunk megismerkedni minden érdekes-ségével. Gazdag, változatos szabadtéri múzeum ez a kis félsziget:, mely a termé-szet és az ember történetének sok becses emlékét őrzi. Ezért lett védett terület. A kialudt tűzhányók, az aranyló gejzír-kupok, a megkövesedett állati maradvá-. nyok, a ritka növények, a lilán hullámzó levendulamezők mind-mind az állam oltalma alatt. állanak. Ne tépjünk le még egy virágszálat sem !

Summary
Review Date
Reviewed Item
SUP Tihany
Author Rating
5